Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov:

Predávajúci – zodpovedný prevádzkovateľ internetového portálu

Kupujúci - spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý vytvorením objednávky vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim

Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti

Dané obchodné ustanovenia sú platné pre internetový predaj tovaru prostredníctvom portálu www.eurosklad.sk (ďalej len „portál“), za ktorého prevádzku zodpovedá:

Názov firmy: NOVMANN s.r.o.

Sídlo firmy: Nový sad 935/27, 085 01 Bardejov

IČO: 52967921

DIČ: 2121192524

IČ DPH: SK2121192524

(ďalej len ako predávajúci). Obchodné podmienky vyhradzujú práva a povinnosti nadobudnuté zmluvným vzťahom medzi predávajúcim a zákazníkom (ďalej len ako kupujúci) internetového portálu, ktoré sú uzatvorené medzi týmito dvoma zmluvnými stranami, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V situácií, v ktorej je zmluvný vzťah, tvorený stranou spotrebiteľa, podliehajú právne vzťahy zákonu č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení, ktoré nie sú upravené o obchodné podmienky internetového portál. Ak je zmluvný vzťah tvorený stranou podnikateľa, podliehajú právne vzťahy zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení, ktoré nie sú upravené o obchodné podmienky internetového portálu.

1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy a tvorba objednávky

Súčasťou objednávky uskutočnenej kupujúcim, je uzatvorenie kúpnej zmluvy. Tá nadobúda platnosť potvrdením zo strany predávajúceho kupujúcemu, medzi ktorými od tohto momentu vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Kupujúci má právo na storno objednávky, v prípade že neobdŕžal potvrdenie o jej vyexpedovaní. Túto skutočnosť musí oznámiť predávajúcemu s potrebnými údajmi tvorenými menom, e-mailom a číslom objednávky. V prípade splnenia podmienok storna objednávky, bude objednávka zrušená a predávajúci túto skutočnosť oznámi kupujúcemu. Ak bola suma zo strany kupujúceho uhradená pred zrušením objednávky, bude jej hodnota vrátená predávajúcim na účet kupujúcemu, prípade iným spôsobom vyplývajúcim zo vzájomnej dohody. Predávajúci si vyhradzuje právo na vymáhanie nákladov, ktoré mu vzniknú, ak kupujúci vykoná storno objednávky po jej vyexpedovaní.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak nedokáže zabezpečiť jej dodanie, ak sa tovar už nedodáva, alebo je výrazne zmenená jeho cena. O tejto skutočnosti, bude kupujúci zo strany predávajúceho informovaní, prípadne predávajúci navrhne alternatívu jej dokončenia, ktorú sa kupujúci môže rozhodnúť akceptovať. Ak bola suma zo strany kupujúceho uhradená pred zrušením objednávky, bude jej hodnota vrátená predávajúcim na účet kupujúcemu, prípade iným spôsobom vyplývajúcim zo vzájomnej dohody. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade ak chybou zle vyplnených údajov potrebných na vystavenie potvrdenia, nedokáže zabezpečiť kontakt s kupujúcim.

Množstvá tovaru uvedené v skladoch internetového portálu sú aktualizované. Daný stav v danom okamihu, nemusí preto vyjadrovať presnú skutočnosť skladových zásob. V prípade vzniknutia takéhoto ojedinelého javu bude kupujúci po vytvorení objednávky o danom fakte informovaný.

2. Doprava a spôsob platby

Objednávka bude vytvorená po prijatí platby. Tovar je zvyčajne vyexpedovaní do 4 – 9 pracovných dní. Maximálna doba dodania tovaru je 30 dní od potvrdenia objednávky. Ak existujú dôvody na nesplnenie tejto doby (tovar nie je na sklade, resp. nesie znaky poškodenia a pod.) predávajúci oznámi túto skutočnosť kupujúcemu alebo navrhne jej alternatívne riešenie.

Objednávky a platby úhrady vykonané do 12:00 hod sú riešené ešte v tento deň.

Druhy platby a doručenie:

Cena poštovného:     

- Doručenie kuriérom 4,90 € s DPH

- Doručenie zásielkovňa 3,90 € s DPH

Platby za doručenie sú uvedené v štandardných rozmeroch a váhe do 10 kg. Po prekročení váhy je cena za doručenie konzultovaná s kupujúcim a dodatočne upravená. 

Možnosti platby:

Dobierka (+3€) platba v hotovosti (platobnou kartou, ak kuriér disponuje platobným terminálom) 

Prevod na účet (cca 24 hod. transakcia)

Kreditná/debetná platobná karta (okamžitá transakcia)

Vkladom na účet firmy v pobočke FIO BANKY (okamžitá transakcia)

Po vytvorené objednávky cez portál formou platby kartou online (okamžitá transakcia)

Ceny sú uvedené s DPH.

3. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci (súkromná osoba) má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Táto lehota začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, ktorý o tom musí informovať predávajúceho. Ak kupujúci objednaný tovar v tejto lehote už nadobudol, je povinný ho zaslať na adresu sídla prevádzky firmy za splnenia nasledujúcich podmienok:

- tovar musí byť v pôvodnom a nepoškodenom stave a obale

- tovar nesmie byť použitý a nesmie javiť možné známky inej manipulácie

- tovar musí obsahovať všetky nepoškodené produktové informácie (visačky, označenia, faktúru...)

Pre zachovanie týchto podmienok aj počas doručovacieho procesu, je odporučené zaslať tovar (spolu s dokladom o kúpe - faktúrou, ktorá zároveň slúži, ako dodací list) doporučene, poistený a v obale, v ktorom nedôjde k ich nesplneniu. Tovar zaslaný na dobierku nebude prebraný. V prípade splnenia týchto podmienok predávajúci vráti nadobudnuté peňažné prostriedky na účet kupujúceho do 14 dní od obdržania vráteného tovaru, prípadne inou dohodnutou cestou. Podľa § 10 ods. 3 pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Tieto peňažné prostriedky môžu byť ukrátené o hodnotu ceny za dopravu, ak bolo súčasťou objednávky viacero produktov, ktorých hodnota spĺňala podmienky doručenia zdarma, no vrátením jedného, prípadne viacerých produktov, takúto podmienku už nespĺňa.

4. Záruka a reklamácia

Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov. Po uplynutí tejto doby kupujúci stráca právo na uplatnenie reklamácie na tovar. Táto lehota začína plynúť od prevzatia objednávky kupujúcim. Počas tejto doby je možné podať reklamáciu, ktorá je podmienená podmienkami obchodného a občianskeho zákonníka a ich osobitnými predpismi. Jej podanie je možné pomocou aplikovania reklamačného formulára. Náklady spojené s týmto procesom hradí predávajúci len v prípade oprávneného reklamačného podnetu. Tovar je potrebné doručiť do sídla firmy s riadne vyplnením opisom vady v reklamačnom formulári spolu s kópiou dokladu o kúpe. Pred prvým použitím odporúčame odev vyprať. Pri hygienických prostriedkoch odporúčame urobiť skúšku tzv. PATCH TEST s aplikáciou na malú plôšku tela alebo povrchu a jeho individuálnej reakcie na dané chemické zloženie. Montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky zásadne nie je súčasťou dodávky tovaru a kupujúci prehlasuje, že mu je známy spôsob uvedenia tovaru do prevádzky, pretože to plynie z povahy veci.

Pri uplatňovaní reklamácie prosím vyplňte REKLAMAČNÝ PROTOKOL, ktorý Vám následne prepošleme. Ten je potrebné vypísať a priložiť do odosielacieho balíka spolu s faktúrou.

Pri vade výrobku spôsobenej dodávateľskou spoločnosťou je kupujúci povinný túto zásielku neprebrať. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednávky spôsobené dodávateľskou spoločnosťou.

Reklamáciu nie je možné vzťahovať na:

- mechanické poškodenie tovaru prípadne opotrebenie tovaru bežným používaním

- ak kupujúci neupozornil na zjavnú vadu tovaru počas preberania zásielky

- ak poškodenie tovaru vzniklo neodborným zásahom používateľa, prípadne inej osoby

- ak poškodenie tovaru vzniklo neodborným používaním resp. nadmerným opotrebovaním

- ak poškodenie tovaru vzniklo v rozpore s podmienkami starostlivosti o tovar

Predávajúci môže riešiť reklamáciu možnosťami odstránenia škody, výmenou tovaru (pokiaľ týmto tovarom v čase lehoty reklamácie disponuje), prípadne vrátením peňažných prostriedkov.

V prípade výmeny tovaru z hľadiska nevyhovujúcich parametrov má kupujúci túto možnosť uplatniť do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar však musí spĺňať podmienky totožne s podmienkami vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy v bode 3. Finančné náklady na výmenu tovaru znáša v plnej miere kupujúci. Predávajúci je povinný túto výmenu zrealizovať do 30 dní odo dňa obdržania takejto žiadosti. Kupujúci znáša finančné náklady vrátenia tovaru len v prípade ak objednaný tovar plne vyhovoval kvalitatívnym požiadavkám a neobsahoval dôvody reklamačného procesu. Výmenu tovaru v tejto lehote nám môžete zaslať na adresu sídla firmy vlastnou dopravou.

5. Ochrana osobných údajov

Osobné informácie kupujúceho sú spracované v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a o ochrane osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z..

Registráciou na portáli kupujúci vydáva súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré predávajúci využíva výlučne na marketingové a propagačné účely, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, s možnosťou odoberania obchodných oznámení v elektronickej forme podľa zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Predávajúci nepredáva tieto informácie žiadnej inej osobe s výnimkou dodávateľských spoločnosti za účelom doručenia objednávky.

6. Neprevzatie objednanej zásielky

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar v čo najkratšom možnom termíne. Pokiaľ tak kupujúci neurobí má predávajúci právo podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka vymáhať si škodu u kupujúceho, ktorá mu touto situáciou nastala. Predávajúci toto právo môže využiť v celom rozsahu, prípadne toto právo využiť len z časti.

7. Zásady používania cookies

Pri navštívení portálu môže dôjsť k ukladaniu súborov cookies. Pre zlepšenie kvality počas návštevy stránky používame súbory cookies pre základné, analytické, funkčné a reklamné účely (služby tretích strán), ktoré môžu mať trvalý, alebo dočasný status. Využívame výlučne iba cookies s vašim súhlasom. Udelenie súhlasu pre ich povolenie, regulovanie, alebo úplne zastavenie si návštevník (kupujúci) dokáže ovplyvňovať sám pomocou nastavení v konkrétnom internetovom prehliadači. Pre správne fungovanie stránky odporúčame ich povolenie. 

8. Uplatnenie zľavy

Uplatnenie zľavy z nákupu je možné pomocou darčekových poukazov, alebo zľavových kódov určených pre internetový portál. Ich aktuálnosť je určená dobou platnosti a nie je možné ich zameniť za hotovosť prípadne kombinovať s inými zľavami resp. použiť opakovane (ak nie je určené inak). Použitie je možné na celkový nákup. Ak je hodnota nákupu nižšia, ako hodnota darčekového poukazu, nie je možné požadovať tento rozdiel ako zisk, prípadne uplatnenie rozdielu hodnoty zľavy pri ďalšom nákupe.

9. Záverečné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre portál a určujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré z nich vyplývajú. Kupujúci je povinný byť s týmito podmienkami oboznámení pred vytvorením zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorého realizácia je podmienená ich súhlasom. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 03.09.2019. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia.

Produkt pridaný do porovnania